Tag: نورپردازی مدرن

سيستم هاي هدايت نور روز بهترين نور براي تامين روشنايي فضاهاي داخلي از منظر سلامتي انسان، نور طبيعي خورشيد است. از سوي ديگر با استفاده حداکثري از نور خورشيد مي توان به ميزان قابل توجهي…

Price: 12000 تومان

نورپردازی در گالری فهرست: روشنایی گالری ها در خصوص نقش نورپردازی در معماری بنا ها و فضاهای تاریخی- هنری با تکنولوژی مدرن، یک سری اولویت های واحد در زمینه نگهداری و نمایش کارآمد را بر…

Price: 13000 تومان

ویژگی نور در فضاهای داخلی واحد مسکونی žمقدمه یا نتیجه گیری! žتعریف نور žمنابع نور žتفاوت نور طبیعی و ساختگی žهماهنگی نور طبیعی و ساختگی žنور و بینایی žاهمیت نور žتاثیر نور بر طبیعت žنور…

Price: 14500 تومان