توسعه پایداری شهری با تاکید بر توانهای محیطی ( شهر کاشمر )

فهرست:

فصل اول:طرح تحقیق و فرآیند پژوهش

فصل دوم:اصول و مفاهیم پایه،چهارچوب نظری-مفهومی پژوهش

فصل سوم:بررسی عوامل طبیعی بستر ساز توسعه پایدار

فصل چهارم:شناخت و تحلیل عوامل تاریخی،احتماعی و اقتصادی شهرستان

فصل پنجم:بررسی نقش روابط متقابل شهر و روستا در توسعه پایدار شهرستان

فصل ششم:ساخت اکولوژی،اقتصادی و اجتماعی شهر کاشمر

فصل هفتم:سنجش و ارزیابی شاخصهای توسعه پذیری شهر و شهرستان کاشمر

فصل هشتم:برنامه ریزی توسعه پایدار شهری

تعداد اسلاید:402

فرمت فایل:pdf

دسته بندی
تگ محصول , , ,

You must log in to submit a review.