بررسي و ارزيابي كاربري اراضي مناطق چهاردهگانه شهر اصفهان با استفاده از روش مقايسه اي و مدل LQi با استفاده از نرم افزار GIS

فهرست:

مقدمه

مسئله تحقيق

اهداف تحقيق

منطقه موردمطالعه

روشهاي ارزيابي كاربري اراضي شهري

بررسي اجمالي مناطق چهاردهگانه شهر اصفهان:

 • منطقه يك
 • منطقه2
 • منطقه 3
 • منطقه4
 • منطقه 5
 • منطقه 6
 • منطقه 7و 14
 • منطقه 8و 12
 • منطقه 9
 • منطقه 10
 • منطقه 11
 • منطقه 13

مقايسه استانداردهاي كمي كاربريها

مقايسه استانداردهايسرانه كاربريها در دنيا، ايران وكل شهراصفهان

كاربري مسكوني

نمودار مقايسه سرانه مسكوني مناطق چهاردهگانه اصفهان، كل شهر اصفهان، ايران و دنيا

كاربري راه و شبكه معابر

نمودار مقايسه سرانه راه و شبكه معابر مناطق چهاردهگانه اصفهان، كل شهر اصفهان، ايران و دنيا

كاربري صنعتي

نمودار مقايسه سرانه كاربري صنعتي مناطق چهاردهگانه اصفهان، كل شهر اصفهان و ايران

كاربري تجاري

نمودار مقايسه سرانه كاربري نجاري مناطق چهاردهگانه اصفهان، كل شهر اصفهان، ايران و دنيا

كاربري آموزشي

نمودار مقايسه سرانه راه و شبكه معابر مناطق چهاردهگانه اصفهان با همديگر، كل شهر اصفهان، ايران

كاربري درماني- بهداشتي

مقايسه سرانه درماني- بهداشتي مناطق چهاردهگانه اصفهان با همديگر، كل شهر اصفهان، ايران

كاربري اداري- انتظامي

استفاده از روش ضريب مكاني LQi در توزيع كاربريها

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه 1

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه2

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه3

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه 4

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه 5

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه6

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه 7 و14

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه 8 و 12

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه9

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه 10

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه 11

بررسي ضريب مكاني كاربريهاي منطقه 13

نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع و ماخذ

تعداد اسلاید:30

فرمت فایل:pdf

 

دسته بندی
تگ محصول , , , , , ,

You must log in to submit a review.